Sabato 3 Giugno 2017 la biblioteca sarà chiusa

Sabato 3 Giugno 2017 la biblioteca rimarrà chiusa.

 

avviso1